تابع ceil

این تابع عدد اعشاری ورودی را رو به بالا گرد میکند

ceil(n);

 

 

مقدار ورودی  توضیحات
n عددی که باید گرد شود.

 

خروجی : عدد صحیح

 

این تابع اعداد اعشاری ورودی را به نزدیکترین عدد صحیح بزرگتر از خود تبدیل میکند به طور مثال عدد 1.1به 2 گرد میگردد

 

مثال

val = ceil( 3.4 );

 

خروجی کد فوق 4 است

 

 

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368