فرم کلی حلقه for به شکل زیر است:

for ( ;  ;) 

ابتدا به معرفی اجزای این حلقه میپردازیم

statement1 : ایجاد متغیر گام حلقه و اختصاص مقدار به آن

expression : شرط حلقه

statement2 : مقدار حرکت گام حلقه

statement3 : دستورات اجرایی

نحوه کارکرد قدم به قدم این حلقه به این شکل است ابتدا statement1 اجرا می شود سپس شرط حلقه بررسی می شود و دستورات اجرا می شوند و سپس بخش مقدار حرکت گام حلقه اجرا می شود و دوباره شرط حلقه و ادامه حلقه

حلقه for برای زمانی که نیاز است دستورات تکراری نوشته و یا اجرا شوند استفاده می شود همچنین از این حلقه به صورت اختصاصی برای پیمایش در حلقه ها نیز استفاده می شود همچنین میتوان از آن برای رسم نیز استفاده کرد

در مثال زیر نحوه استفاده از حلقه for برای رسم شرح داده می شود:

{
var i;
for (i = 0; i < 10; i += 1)
   {
   draw_text(32, 32 + (i * 32), string(i) + ". "+ string(scr[i]));
   }
}

در مثال بالا که در ایونت draw است حلقه for  از 0 شروع می شود و تا 9 شمارش می شود و از متغیر گام حلقه برای رسم مقدار های داخل حلقه در چندین خط استفاده میکند . نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد نحوه استفاده از  i است که هم برای رسم چند خطی استفاده شده و هم در جایگاه ایندکس ارایه. به همین دلیل است که حلقه for در زبان برنامه نویسی بسیار مهم و کاربردی استنسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: hadi eb