arctan

arctan(x);

این تابع عکس تانژانت زاویه خط x y را بر میگرداند با توجه به نوع عملکرد لازم به ذکر است زاویه ورودی تابع عددی بین زاویه p/2 , p/2- میباشد.

 خروجی تابع عددی میباشد

 توجه مقدار خروجی بر اساس رادیان است برای خروجی بر اساس درجه از تابع .darctan. استفاده نمایید

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368