تنظیم خاصیت solid اینستنس

شکل نوشتاری:

solid

 

مقدار بازگشتی: بولین (boolean)

 

خاصیت solid یک اینستنس میتواند از بخش خواص ابجکت ان یا به صورت مستقیم توسط متغیر solid اینستنس تغییر کند اگر مقدار خاصیت Solid برابر با true باشد اینستنس از ایونت برخورد خاصی استفاده می کند که مانع از تداخل اینستنس ها در ایونت collision می شود 

مثال:

with (object_index)
    {
    solid = !solid;
    }

کد بالا بررسی میکند اگر ابجکت اینستنس خاصیت solid برابر با true باشد ان را false میکند و اگر false باشد ان را true  میکند

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb