تابع get_timer

این تابع زمان سپری شده از زمان شروع بازی را برمیگرداند.

get_timer();

خروجی : عدد

این تابع زمان سپری شده از زمان شروع بازی را بر حسب میکرو ثانیه (در هر ثانیه یک میلیون میکرو ثانیه وجود دارد) برمیگرداند

time = get_timer();

مقدار time یک مقدار عددی رو به افزایش است.

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368