اکشنهای بخش Main2
 
03
 
قسمتTiming
 
 
set alarm :براي ايجاد يک الارم که از ايونت الارم سرچشمه ميگيرد و دستورات ايونت الارم رو انجام ميدهد
 
 
set time line :ايجاد يک تايم لاين(خط زمان)که از نوار وظيفه ي گيم ميکر سرچشمه ميگيرد
 
 
time line position :ايجاد يک وضعيت فاصله زماني
 
 
time line speed :تنظيم سرعت خط زمان
 
 
start time line:اغاز خط زمان
 
 
pause time line :متوقف کردن خط زمان
 
 
stop time line :به پايان رساندن خط زمان
 
قسمتInfo
 
 
display message :ايجاد يک پيام در يک پنجره
 
 
open URL:باز کردن یک صفحه وب
 
 
قسمتGame
 
 
restart game :شروع دوباره بازي
 
 
end game :پايان دادن به بازي
 
 
save game:ايجاد ذخيره براي بازي
 
 
load game :ايجاد بار گزاري براي بازي
 
قسمتResources
 
 
replace sprite :جابجا کردن اسپرايت با اسپرايتي ديگر در حين بازي
 
 
replace background :جابجا کردن  زمينه با  زمينه ديگر در بازي


نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368