تابع string_replace_all

این تابع یک زیر رشته را جایگزین تمام نمونه های زیر رشته دیگر در رشته اصلی میکند.

string_replace_all(str, substr, newstr);

خروجی : رشته

مقدار ورودی  توضیحات
str رشته اصلی
substr زیر رشته ای که قرار است حذف یا جایگزین گردد
newstr زیر رشته جدیدی که جایگزین زیر رشته موجود خواهد شد

این تابع یک زیر رشته را جایگزین تمام نمونه های زیر رشته دیگر در رشته اصلی میکند.برای حذف یک یا چند کاراکتر از رشته ورودی میتوانید از این تابع استفاده کنید.

مثال:

str1 = ׳Hexxo Worxd׳;
str2 = string_replace_all(str1, ׳x׳, ׳l׳);

مقدار str2 در مثال فوق برابر ׳Hello World׳ است.

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368