اکشنهای بخش move

01

قسمت move
 
گزینه یmove fixed:برای حرکت به 4 جهت اصلی و4 جهت فرعی
گزینه یmove free:مکمل گزینه ی move fixed
گزینه یmove torward:حرکت به سوی هدفی با مختصات و سرعت معین
گزینه یspeed horizontal:برای حرکت افقی برای حرکت به چپ عدد را منفی وحرکت به راست عدد را مثبت کنید (این گزینه پر استفاده است)
گزینه یspeed vertical:برای حرکت عمودی برای بالا عدد منفی و برای پایین عدد مثبت(این گزینه پر استفاده است)
گزینه یset gravity:برای اعمال جاذبه برای بازی
گزینه ی reverse horizontal :برای بازتاب ابجکت به صورت افقی
گزینه ی reverse vertical:برای بازتاب ابجکت به صورت عمودی
گزینه ی set firiction:برای اجاد اصطکاک
 
قسمت jump
 
گزینه ی jump to position :برای پرش از نقطه ای نامعین به نقطه معین
گزینه یjump to start :برای پرش از نقطه ای نا معین به نقطه ی شروع
گزینه ی jump to random:برای پرش از نقطه ای معین به نقطه ای نا مشخص
گزینه یalign t gird:برای ساکن کردن ابجکت(هر ابجکتی مثلا ابجکت کاراکتر در برخورد با دیواره ساکن شود)
گزینه یwrap screen:برای اینکه دستور بدی اگر ابجکت به صورت افقی یا عمودی خارج شد چه دستوری اجرا شود
گزینه یmove to contact:برای ساکن کردن جسم روی زمین افقی که از اعمال جاذبه به دست می اید
گزینه یbounce:برای بازتاب ابجکت به صورت رندوم
 
قسمت path
 
گزینه ی set path:برای اعمال یک راه برای یک ابجکت
گزینه یend pathe:برای پایان دادن به یک راه(راه اکثرا برای ابجکت هایی هستند که در بازی یک مسیر خاص را طی میکنند)
گزینه یpath position :برای تعیین خود راه
گزینه ی  path speed:همینطور که از اسمش پیداست سرعت راهی که ابجکت طی میکنه
 
قسمتsteps
 
گزینه یstep torward :مختصات گزینه ای که باید د قدم به قدم دنبال بشه
گزینه ی step avoiding:متختصات گزینه ای که باید حتی از موانع عبور کرد تا به ان رسید


نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368