بررسی میکند ایا مقدار برای متغیر تعیین شده یا خیر 

شکل نوشتاری آن:

is_undefined(n);

پارامتر ها :

n : متغیر مورد بررسی 

 

مقدار بازگشتی : بولین (boolean)

 

این تابع بررسی میکند که ایا متغیر مورد نظر تعیین و تعریف شده است یا خیر در صورتی که متغیر وارد شده تعیین شده است مقدار غلط (false) را بر میگرداند در غیر این صورت درست (true)

به مثال زیر دقت کنید :

var val = ds_map_find_value(map, 13); if is_undefined(val) 
    {
    show_debug_message("Map entry does not exist!");
    }

کد های بالا بررسی میکند اگر مقدار نسبت داده شده به متغیر val تعیین نشده است یک پیام نمایش دهدنسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb