تابع string_repeat

این تابع رشته مورد نظر را به تعداد ورودی تکرار میکند.

string_repeat(str, count);

خروجی : رشته

مقدار ورودی  توضیحات
str رشته ورودی
count تعداد تکرار

این تابع رشته مورد نظر را به تعداد ورودی تکرار میکند.

مثال:

str1 = ׳Hello World׳;
str2 = string_repeat(str1, 3);

خروجی مثال فوق رشته ׳Hello WorldHello WorldHello World׳ است.نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368