تابع date_compare_time

با استفاده از این تابع میتوانید تعیین کنید کدام یک از تاریخ های ورودی زودتر از دیگری است.

date_compare_time(datetime1, datetime2);
مقدار ورودی توضیحات
datetime1 ورودی تاریخ و زمان اول
datetime2 ورودی تاریخ و زمان دوم برای مقایسه

خروجی : عددی

با استفاده از این تابع میتوانید تعیین کنید کدام یک از تاریخ های ورودی زودتر از دیگری است.

اگر مقدار datetime1 زودتر باشد مقدار خروجی 1 و اگر datetime1 دیرتر باشد مقدار خروجی 0 میباشد.

مثال:

d = date_compare_time(date_create_datetime( 2011, 9, 15, 11, 4, 0 ), date_current_datetime());

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368