تابع string_byte_length

این تابع مجموع اعداد متناظر با کاراکترهای رشته ورودی را بر اساس بایت برمیگرداند

string_byte_length( str );

خروجی : عدد

 

مقدار ورودی  توضیحات
str رشته مورد نظر

 این تابع مجموع اعداد متناظر با کاراکترهای رشته ورودی را بر اساس بایت برمیگرداند توجه داشته باشید که این تابع بر اساس یونیکد UTF8 عمل میکند بنابراین خروجی تابع به هیچ عنوان به طول رشته ورودی وابسته نیست.

مثال

bytesize = string_byte_length("Hello World");

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368