تابع current_day

این تابع روز ماه میلادی را برمیگرداند.

current_day;

خروجی: عدد

این تابع روز ماه میلادی را برمیگرداند. که میتواند عددی بین 1 و 31 باشد  این تابع فقظ خواندنی است و شما نمیتوانید مقادیر آن را تغییر دهید.

مثال

draw_text(32, 32, "Today is " + string(current_day) + "/" + string (current_month) + "/" + string(current_year) +".");

مثال فوق تاریخ میلادی را رسم میکند.نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368