تابع chr

Chr (val);

خروجی : رشته

مقدار ورودی  توضیحات
val مقدار یونیکد کاراکتر مد نظر

 این تابع کاراکتر متناظر با یونیکد دریافتی را بازمیگرداند کاراکتر یک یونیکد میتواند با توجه به انتخاب فونت متفاوت باشد و در صورت عدم انتخاب فونت کاراکترهای پیش فرض به عنوان پیش فرض در نظر گرفته خواهد شد.

mystring = chr(53) + chr(48);

کاراکتر عدد یونیکد 53 برابر عدد 5 و کاراکتر عدد یونیکد 48 برابر 0 است

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368