تابع lerp

درصدر از مقادیر بین دو عدد ورودی را بر میگرداند

lerp(a, b, amt)

 

 

مقدار ورودی  توضیحات
a مقدار ورودی اول
b مقدار ورودی دوم
amt درصد خروجی مد نظر

 

خروجی : عدد 

 

این تابع با در نظر گرفتن مقدار ورودی اول و دوم درصد مد نظر تعیین شده در ورودی سوم ، مابین دو ورودی اول را بر میگرداند

 

مثال

 

val1=lerp(0, 10, 0.5);
val2=lerp(0, 10, 2);

 

مقدار val1 برابر است با 5 و مقدار val2 برابر است با 20

 

 

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368