تابع date_get_weekday

این تابع تعداد روزهای سپری شده از هفته ورودی را برمیگرداند.

date_get_weekday(date);
مقدار ورودی توضیحات
date ورودی تاریخ و زمان 

خروجی : عددی

این تابع  تعداد روزهای سپری شده از هفته تاریخ و زمان ورودی را برمیگرداند.ای مقدار عددی بین صفر و شش است.

مثال:

myweekday = date_get_weekday(date_current_datetime());


نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368