تنظیم یا برگرداندن مقیاس افقی اسپرایت اینستنس

شکل نوشتاری:

image_xscale

 

مقدار بازگشتی: حقیقی

 

این متغیر میزان مقیاس افقی اسپرایت منتسب به اینستنس را تعیین میکند مقدار پیشفرض این متغیر 1 است که مقیاس را تغییر نمیدهد مقدار کمتر از 1 مقیاس را کاهش میدهد (مثلا 0.5 طول اسپرایت را به نصف کاهش میدهد) مقدار بزرگتر از 1 مقیاس را افزایش میدهد و مقدار منفی اسپرایت را برمیگرداند (چپ و راست اسپرایت برعکس می شود) در حالت منفی تا زمانی که مقدار -1 باشد مقیاس اسپرایت تغییری نمی کند (که دراین صورت فقط اسپرایت برگشته است)

مثال :

if image_xscale < 5
  {
  image_xscale += 0.2;
  image_yscale = image_xscale;
  }
 else
  {
  instance_create(x,y,obj_Explosion);
  instance_destroy();
  }

در کد بالا اگر مقیاس تصویر کمتر از 5 باشد مقدار ان 0.2 اضافه می شود در غیر این صورت یک اینستنس از ابجکتimage_xscaleobj_Explosion ایجاد میکند و اینستنس فعلی را از بین می برد 

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb