تابع string_length

این تابع تعداد کاراکترهای رشته ورودی را برمیگرداند

string_length(str);

خروجی : عدد 

مقدار ورودی  توضیحات
str رشته ورودی

 این تابع تعداد کاراکترهای رشته ورودر را برمیگرداند دقت کنید که تعداد کاراکتر ورودی برابر طول رشته ورودی نیست جهت دریافت طول رشته ورودی از تابع .string_width. استفاده کنید.

مثال:

if string_length(name) > 10
   {
   name = string_copy(name, 1, 10);
   }


نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368