طول ارایه یک بعدی را برمیگرداند

شکل نوشتاری :

array_length_1d(array);

 

مقدار بازگشتی : واقعی عددی

 

توسط این تابع میتوانید طول ارایه یک بعدی (تعداد ورودی ها) را به دست آورید (برای ارایه های دو بعدی باید از .array_height_2d. و  .array_length_2d. استفاده کنید)

هشدار: گرفتن طول ارایه هایی با تعداد ورودی 32000 باعث ایجاد خطا می شود و نباید استفاده شود 

مثال:

for (var i = array_length_1d(a); a > -1; i--;)
    {
    a[i] = -1;
    }

در مثال بالا توسط یک حلقه for و تعداد ورودی های داخل ارایه ، مقدار ورودی های داخل ارایه یک به یک برابر با -1 شده اندنسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb