arctan2

 

arctan2(y, x);

 

این تابع عکس تانژانت x / y را برمیگرداند این تابع عک تابع .arctan. تمامی زوایا را ساپورت میکند.

خروجی تابع عددی میباشد.

توجه مقدار خروجی بر اساس رادیان است برای خروجی بر اساس درجه از تابع .darctan2. استفاده نماییدنسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368