تابع real

این تایع رشته ورودی را به عدد تبدیل میکند

real( str );

خروجی : عدد

 

مقدار ورودی  توضیحات
str رشته عددی مد نظر

 

این تابع رشته عددی مد نظر را به عدد صحیح تبدیل میکند توجه داشته باشید که رشته ورودی حتما باید عددی باشد و در صورت ورود رشته غیر عددی (حروف) تابع با خطا مواجه خواهد شد بنابر این در صورتی که نمیدانید رشته مد نظر عددی هست یا خیر یا احتمال ورود رشته ترکیبی عددی و حروفی وجود دارد قبل از استفاده از این تابع از تابع .string_digits. جهت حذف کل کاراکتر های حرفی از رشته استفاده نمایید.

مثال:

t_str='omid27';
age = real(String_digits(t_str));

خروجی کد فوق 27 خواهد بود.

 

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368