تابع clipboard_has_text

این تابع تعیین میکند که در کیبورد رشته ای ذخیره شده است یا خیر.

clipboard_has_text();

خروجی : بررسی صحت (true,false)

این تابع تعیین میکند که در کیبورد رشته ای ذخیره شده است یا خیر در صورت وجود رشته در کیبورد دستورات صحت موضوع اجرا میشود.

این تابع فقط در ویندوز کاربرد دارد.

مثال:

if clipboard_has_text()
   {
   str = clipboard_get_text();
   clipboard_set_text("");
   }

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368