این عبارت تعداد متغیر های ارسال شده به یک اسکریپت را بر میگرداند

نحوه استفاده آن به شکل زیر است :

argument_count;

مقدار بازگشتی: واقعی عددی

این متغیر فقط خواندنی (read-only) تعداد پارامتر های ارسال شده(argument) به اسکریپت را بر میگرداند . زمانی از این متغیر استفاده می شود که اسکریپت بخوهد مقدار های ارسالی توسط ارایه ای از ارگومان ها را برگرداند اما تعداد آن ها نا مشخص باشد

به مثال زیر توجه کنید :

var i, arg;
 for (i = 0; i < 5; i += 1;)
  {
  if argument_count > i
    {
    arg[i] = argument[i]
    }
  else
    {
    arg[i] = -1;
    }
  }

در مثال بالا از argument_count برای گرفتن مقدار ارگومان های ارسالی توسط ارایه استفاده می شود

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb