random_get_seed();

 

خروجی تابع عددی میباشد

با استفاده از این تابع شما میتوانید موارد ذخیره شده با استفاده از تابع .random_set_seed. به صورت رندوم باز خونی کرده و از آنها استفاده کنید.

ini_open("Save.ini")
ini_write_real("Levels", string(level), random_get_seed());
ini_close();

مثال فوق یک مقدار ذخیره شده را به صورت رندوم دریافت و در یک فایل ini ذخیره میکند.

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368