مقدار خاصیت visible ابجکت مورد نظر را بر میگرداند 

شکل نوشتاری :

object_get_visible(obj);

پارامتر:

obj : شناسه ابجکت مورد نظر 

 

مقدار بازگشتی : بولین (boolean)

 

این تابع به شما می گوید ابجکت قابل رویت(visible) است یا خیر همچنین میتوانید توسط این تابع بررسی کنید ایا رویداد draw فعال است یا خیر (در صورت visible=false رویداد Draw فعال نیست) این تابع برای instance استفاده نمی شود هر اینستنس مقدار visible خود را دارد

مثال:

if !visible && object_get_visible(object_index) visible=true; 

کد بالا بررسی میکند اگر مقدار visible اینستنس برابر با true نبود و مقدار visible ابجکت ان برابر با true بود مقدار visible اینستنس برابر با true  شود 

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb