تابع date_second_span

این تابع تفاوت بین دو مقدار ورودی را بر حسب ثانیه بر میگرداند

date_second_span(date1, date2);
مقدار ورودی توضیحات
date1 ورودی تاریخ و زمان اول
date2 ورودی تاریخ و زمان دوم برای مقایسه

خروجی : عددی

با استفاده از این تابع میتوانید تفاوت بین دو ورودی تاریخ و زمان را بر حسب ثانیه به دست آورید خروجی تابع همیشه عدد صحیح و مثبت میباشد یعنی خروجی تابع به هیچ عنوان یک عدد منفی یا یک عدد اعشاری نخواهد بود.

مثال :

diff = date_second_span(date_create_datetime(2011, 9, 15, 11, 4, 0 ), date_current_datetime());

در این مثال تفاوت ثانیه بین تاریخ ورودی و زمان کنونی را در متغییر diff برای استفاده های بعدی قرار میدهد.نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368