مقدار depth ابجکت مورد نظر را بر میگرداند 

شکل نوشتاری :

object_get_depth(obj);

پارامتر :

obj : ابجکت مورد نظر 

 

مقدار بازگشتی : واقعی عددی 

به وسیله این تابع میتوانید مقدار depth ابجکت مورد نظر در لیست منابع را بر گرداند به خاطر داشته باشید که این تابع ارتباطی با اینستنس ها ندارد اینستنس های یک ابجکت میتوانند مقادیر مختلفی در اتاق داشته باشند 

مثال :

if depth != object_get_depth(object_index) depth = object_get_depth(object_index); 

کد بالا مقدار depth اینستنس را با depth ابجکت مورد نظر بررسی میکند اگر برابر نبودند مقدار depth برابر با مقدار depth ابجکت مورد نظر خواهد شد 

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb