تابع radtodeg

 

radtodeg(rad);

 

خروجی تابع عددی میباشد

اگر محاسبات خود را بر اساس توابع .sin. , .cos. , .tan. و موارد مشابه انجام دهید خروجی تابع بر اساس رادیان خواهد بود ولی ممکن است شما نیازمند خروجی بر اساس درجه باشید در این صورت میتوانید از تابع فوق استفاده کنید نحوه عملکرد تابع به صورت زیر است

angle_degrees = angle_radians * 180 / pi;

 

مثال

val = radtodeg( pi );

 

 

 

 

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368