تابع date_days_in_year

با استفاده از این تابع میتوانید تعداد روزهای سال ورودی را تعیین کنید

date_days_in_year(date);
مقدار ورودی توضیحات
date ورودی تاریخ و زمان 

خروجی : عددی

با استفاده از این تابع میتوانید تعداد روزهای سال ورودی را تعیین کنید ،خروجی تابع برای سالهای عادی مقدار 365 و برای سالهای کبیثه مقدار 366 است.

مثال:

days = date_days_in_year(date_current_datetime());


نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368