تابع min

این تابع کوچکترین مقدار ورودی ها را برمیگرداند

 

min(val1, val2, ... val15);

 

مقدار ورودی  توضیحات
val0 ... val15 مقادیر عددی

 

خروجی : عدد 

حداکثر تعداد ورودی های تابع 16 عدد صحیح میباشد که خروجی تابع کوچکترین عدد ورودی خواهد بود

 

مثال

val=min(12, 96, 32, 75);

مقدار val برابر 12 خواهد بود.

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368