شناسه اسپرایت ابجکت مورد نظر را برمیگرداند 

شکل نوشتاری :

object_get_sprite(obj);

پارامتر:

obj : شناسه ابجکت مورد نظر 

 

مقدار بازگشتی : واقعی عددی 

 

این تابع شناسه اسپرایت تنظیم شده برای ابجکت را بر میگرداند اگر برای ابجکت اسپرایتی تنظیم نشده بود مقدار -1 را برمیگرداند به یاد داشته باشید این تابع برای اینستنس ها قابل استفاده نیست و هر یک از اینستنس های یک ابجکت میتوانند اسپرایت های خاص خود را داشته باشند 

مثال :

if sprite_index != object_get_sprite(object_index) sprite_index = object_get_sprite(object_index); 

مثال بالا بررسی میکند اگر مقدار شناسه اسپرایت تنظیم شده برای اینستنس برابر با شناسه اسپرایت ابجکت ان نبود اسپرایت اینستنس را برابر با اسپرایت ابجکت ان قرار دهدنسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb