تابع clipboard_get_text

این تابع مقادیر موجود در کیبورد را برمیگرداند.

clipboard_get_text();

خروجی :رشته

این تابع مقادیر موجود در کیبورد را برمیگرداند.

این تابع فقط در ویندوز کاربرد دارد.

مثال:

if clipboard_has_text()
   {
   str = clipboard_get_text();
   clipboard_set_text("");
   }

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368