تابع string_insert

این تابع رشته ای را درون رشته دیگر در ماکن مشخص شده قرار میدهد

string_insert(substr, str, index);

خروجی : رشته

مقدار ورودی  توضیحات
substr رشته کوچکی که باید در رشته اصلی قرار گیرد
str رشته اصلی
index مکان قرار گیری رشته فرعی

این تابع رشته ای را درون رشته دیگر در ماکن مشخص شده قرار میدهد ، به عناون مثال میتوانید با دریافت نام کاربر و استفاده از این تابع به کاربر خوش آمد گویید

مثال

str2 = string_insert(username, "Hello, , how are you?", 7);


نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368