تابع string_format

خروجی این تابع یک رشته ، عدد اعشاری با تعداد اعشار تعیین شده میباشد

string_format(val, tot, dec);

خروجی : رشته

مقدار ورودی  توضیحات
val ورودی اصلی برای تعیین تعداد عدد صحیح و عدد اعشار خروجی
tot تعداد اعداد صحیح خروجی
dec تعداد اعداد اعشار خروجی

خروجی این تابع یک عدد اعشاری با تعداد اعشار تعیین شده میباشد. اگر تعداد اعشار تعیین شده کمتر از تعداد اعشار موجود باشد بجای اعداد اعشاری کمتر صفر برگشت داده خواهد شد.

str1 = string_format(1234, 8, 0);
str2 = string_format(pi, 1, 10);
str3 = string_format(pi, 5, 5);

مقدار str1 برابر "1234" 

مقدار str2 برابر "3.1415926535"

مقدار str3 برابر "3.14159    "نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368