dsin

 

dsin(val);

 

این تابع مقدار سینوس زاویه ورودی را بر میگرداند.

 

 توجه مقدار خروجی بر اساس درجه است برای خروجی بر اساس رادیان از تابع .sin. استفاده نماییدنسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368