برگشت ارتفاع ارایه دو بعدی 

شکل نوشتاری:

array_height_2d(array);

پارامتر ها:

array : متغیر ارایه 

 

مقدار بازگشتی : واقعی عددی

 

توسط این تابع میتوانید ارتفاع (بُعد اول) ارایه دوبعدی را به دست آورید (برای به دست اوردن بعد دوم باید از .array_length_2d. استفاده کنید)

مثال:

for (var i = array_height_2d(a); i > -1; i--;)
  {
  for (var j = array_length_2d(a, i); j > -1; i--;)
    {
    a[i, j] = -1;
    }
  }

مثال بالا مقدار هر ورودی ارایه دو بعدی را برابر با -1 قرار میدهدنسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb