randomize();

 

خروجی تابع random از یک رشته خاصی تبعیت میکند و سری خروجی های این تابع همیشه یکسان است با استفاده از تابع فوق شما میتوانید خروجی تابع random را از حالت حلقه تکرار خارج کرده و هر بار عددی متفاوت و کاملا تصادفی به دست آورید.

 

تابع خروجی نداردنسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368