تابع string_digits

این تابع تمامی کاراکترهای رشته وروی بجز اعداد را حذف میکند.

string_digits( str );

خروجی : رشته

مقدار ورودی  توضیحات
str رشته ورودی اصلی

این تابع تمامی کاراکترهای رشته وروی بجز اعداد را حذف میکند. به طور مثال اگر ورودی تابع رشته "I am 81 years old" باشد خروجی رشته "81" خواهد بود . 

مثال:

var t_str;
t_str = string_digits(input_str);
age = real(t_str)

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368