تابع string_replace

این تابع یک زیر رشته را جایگزین اولین نمونه زیر رشته دیگر در رشته اصلی میکند.

string_replace(str, substr, newstr);

خروجی : رشته

مقدار ورودی  توضیحات
str رشته اصلی
substr زیر رشته ای که قرار است حذف یا جایگزین گردد
newstr زیر رشته جدیدی که جایگزین زیر رشته موجود خواهد شد

این تابع یک زیر رشته را جایگزین اولین نمونه زیر رشته دیگر در رشته اصلی میکند.

مثال:

str1 = ׳Hello Earth׳;
str2 = string_replace(str1, ׳Earth׳, ׳World׳);

مقدار str2 در مثال فوق برابر ׳Hello World׳ است.

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368