تابع date_days_in_month

با استفاده از این تابع میتوانید تعداد روزهای ماه ورودی را تعیین کنید

date_days_in_month(date);
مقدار ورودی توضیحات
date ورودی تاریخ و زمان 

خروجی : عددی

با استفاده از این تابع میتوانید تعداد روزهای ماه ورودی را تعیین کنید ، این تابع با تاریخ میلادی عمل کرده و خروجی آن یکی از اعداد 29 ، 30 و 31 میباشد.

مثال:

days = date_days_in_month(date_current_datetime());


نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368