تابع clamp

این تابع میزان حداکثر و حداقل یک متغییر را تعیین میکند

clamp(val, min, max);

  

مقدار ورودی  توضیحات
val متغییر مورد نظر جهت محدود کردن
min حداقل میزان متغییر
max حداکثر میزان متغییر

 

خروجی : عدد 

این تابع میزان حداکثر و حداقل یک متغییر را تعیین میکند و بدین صورت مقادیر متغییر مد نظر در بازه انتخابی حداقل و حداکثر محصور میگردد

مثال

speed = clamp(speed, 1, 10);

 

در مثال فوق میزان سرعت هیچگاه از 1 کمتر و از 10 بیشتر نخواهد بود

 

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368