بازگرداندن شناسه یک اینستنس در اتاق

شکل نوشتاری:

instance_id[0 ... n];

 

مقدار بازگشتی: حقیقی

 

این ارایه فقط خواندنی (read -only) شناسه یکتای تمام اینستنس های فعال در اتاق را در خود نگهداری میکند به این معنی که اگر شما توسط تابع .instance_deactivate. اینستنسی را غییر فعال کردید تا زمانی که ان اینستنس غیرفعال است در ارایه هیچ جایی ندارد و اگر قبلا مقداری از این ارایه برگردانده باشید بعد از غیرفعال شدن اینستنس مربوطه مقدار noone برگشت داده می شود 

مثال:

var i;
 for (i = 0; i < instance_count; i += 1;)
    {
    with (instance_id[i]) speed += 0.1;
    }

کد بالا تمام اینستنس های داخل اتاق را توسط یک حلقه می پیماید و به هر اینستنس مقدار 0.1 را به متغیر speed انها اضافه میکند نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb