برگرداندان طول وکتور به وسیله اجزاء ان

شکل نوشتاری :

point_distance_3d(x1, y1, z1, x2, y2, z2);

پارامترها:

پارامتر توضیحات
x1 مختصات x نقطه شروع
y1 مختصات y نقطه شروع
z1 مختصات z نقطه شروع
x2 مختصات x نقطه دوم
y2 مختصات y نقطه دوم
z2 مختصات z نقطه دوم

 

مقدار بازگشتی : حقیقی عدد

 

این تابع فاصله بین دو نقطه را محاسبه و برمیگرداند با این تفاوت که فاکتورعمق نیز بر ان اثر دارد 

مثال:

var inst, ex, ey, ez;
 inst = instance_nearest(x, y, enemy);
 if inst
  {
  ex = inst.x;
  ey = inst.y;
  ez = inst.z;
  if point_distance_3d(x, y, z, ex, ey, ez) < 200
    {
    instance_create(x, y, obj_Missile)
    }
  }

کد بالا مختصات x,yو z  نزدیک ترین دشمن را میگیرد و از انها برای بررسی فاصله پلیر تا دشمن در یک محیط سه بعدی استفاده میکند اگر فاصله دشمن کمتر از 200 بود اینستنسی از ابجکت obj_missile را ایجاد میکند

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb