بازگرداندن ترکیب y  از مولفه های طول بردار و جهت 

شکل نوشتاری آن:

lengthdir_y(len, dir);

پارامترها:

 پارامتر توضیحات
 len فاصله نقطع مرکزی تا نقطه مقصد (طول)
 dir جهت نقطه 

 

مقدار بازگشتی: واقعی عددی 

همان طور که در قسمت .lengthdir_x.  توضیح دادیم این تابع به همراه تابع قسمت قبل شی ما را به نقطه مورد نظر حرکت می دهند نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb