اکشنهای بخش Main1
 
 02
 
قسمتobjects
 
 
 
گزينه ي create instance :براي ايجاد يک آبجکت به کار ميرود
 
 
 
گزينه ي create moving:ايجاد يک آبجکت براي حرکت
 
 
 
گزينه يcreate random :براي ايجاد يک ابجکت به صورت رندوم
 
 
 
گزينه ي change instance :براي تغيير يک ابجکت به آبجکت ديگر استفاده ميشود
 
 
گزينه ي destroy instance:براي حذف يک ابجکت به کار ميرود
 
 
 
گزينه ي destroy at position:براي حذف يک ابجکت در يک مختصات معين
 
 
 
قسمتsprite
 
 
 
گزينه ي change sprite :براي تغيير اسپرايت ابجکت
 
 
 
گزينه ي transform sprite:براي تغيير ابعاد اسپرايت
 
 
گزينه يcolor sprite :براي تغيير رنگ اسپرايت
 
 
 
قسمت sounds
 
 
 
گزينه ي play sound : جهت پخش صدا
 
 
 
گزينه ي stop sound : جهت توقف پخش صدا
 
 
 
گزينه ي check sound : جهت بررسي صدا
 
 
 
قسمتrooms
 
 
 
گزينه ي previous room :بازگشت به روم قبلي
 
 
 
گزينه يnext room :رفتن به روم بعدي
 
 
 
گزينه ي restart room:اعمال دوباره روم فعلي
 
 
 
گزينه ي different room :رفتن به روم مختلف (به انتخاب شما)
 
 
 
گزينه يcheck privious :براي بررسي وجود روم قبلي
 
 
 
گزينه ي check next :براي بررسي وجود روم بعدي


نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368