تابع  string_lettersdigits

این تابع کل متغییرهای رشته ورودی بجر حروف انگلیسی و اعداد را حذف میکند.

string_lettersdigits(str);

خروجی : رشته

مقدار ورودی  توضیحات
str رشته ورودی

این تابع کل متغییرهای رشته ورودی بجر حروف انگلیسی و اعداد را حذف میکند.از این تابع میتوانید در یوزر نیم و پسورد استفاده کنید.

مثال:

if string_length(password) > string_length(string_lettersdigits(password))
   {
   draw_text(32,32,"Invalid Password! Only Letters and numbers please!");
   }

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368