تابع abs (قدر مطلق)

این تابع قدر مطلق عدد ورودی را بر میگرداند

abs(n)

 

 

مقدار ورودی  توضیحات
n عدد ورودی

 

خروجی : عدد صحیح بزرگتر از یک

 

تابع فوق قدر مطلق عد ورودی را برمیگرداند بدین صورت که اگر عدد ورودی بیشتر از صفر باشد خود عدد ورودی برگردانده میشود و در صورت مفی بودن ورودی برگشتی تابع مثبت شده عدد ورودی خواهد بود به طور مثال اگر عدد ورودی 15 باشد خروجی 15 است و اگر عدد ورودی منفی 24 باشد عدد خروجی مثبت 24 خواهد بود

 

مثال

x += abs (x - mouse_x)

 

 

 

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368