تابع exp

تابع نمایی

exp(n);

 

مقدار ورودی  توضیحات
n عدد توان مد نظر

خروجی :عددی

تابع نمایی برابر توان n ام عدد ثابت e است عدد e  تقریبا برابر 2.718281828 است.

مثال:

val = exp(2);

در مثال فوق عدد e به توان 2 گردیده است که برابر 7.4 میشود.نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368