dtan

 

dtan(val);

 

این تابع مقدار تانژانت زاویه ورودی را بر میگرداند 

 

 توجه مقدار خروجی بر اساس درجه است برای خروجی بر اساس رادیان از تابع .tan. استفاده نمایید

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368