تابع date_get_minute

این تابع بخش دقیقه ورودی را برمیگرداند.

date_get_minute(date);
مقدار ورودی توضیحات
date1 ورودی تاریخ و زمان 

خروجی : عددی

این تابع بخش دقیقه تاریخ و زمان ورودی را برمیگرداند.

مثال:

myminute = date_get_minute(date_current_datetime());


نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368